This website works best with JavaScript enabled

 

 

test_hidravlika_stend_02.jpg

Обслужваме клиенти от цялата страна

 

  1. 1.        Пробни пътувания:

1.1     С подписването на поръчката за ремонт Възложителят упълномощава Изпълнителя да извършва пробни пътувания със съответното МПС за целите на ремонта.

  1. 2.        Плащания

2.1     Плащанията за извършените ремонти и продадени  стоки се извършват в брой при предаването на автомобила на Възложителя от Изпълнителя след извършване на поръчката, освен ако не е уговорено друго.

  1. 3.        Доставка

3.1     В поръчката трябва да бъде записан съгласуван срок за изпълнение. Този срок обвързва и двете страни след подписването на поръчката.

3.2     При приемането на автомобила за ремонт Възложителят получава копие от поръчката, което е длъжен да представи при вземане на автомобила след извършване на ремонта.

3.3     Сервизът не носи отговорност за неспазване на срока, когато закъснението е причинено от непредвидени технически усложнения или забавяне на доставката на резервни части.

  1. 4.        Паркиране на автомобили на неохраняеми места

4.1     Възложителят е уведомен и дава съгласието си за това, че обектът на ремонт може да бъде оставен от Изпълнителя на неохраняемо място, в случай че Възложителят откаже да приеме обекта на ремонт в срок от [един ден] след срока неизпълнение, записан в поръчката.

  1. 5.        Стари части

5.1     Сменени стари части, с изключение на заменяеми части (фабричният каталожен номер на частта завършва с буква X), се съхраняват в сервиза до края на уговорения срок за изпълнение на поръчката. Възложителят може да изиска тяхното предаване от Изпълнителя до този момент. В противен случай Изпълнителят има право да се освободи от старите части.

5.2     Евентуални разходи по освобождаването са за сметка на Възложителя.

  1. 6.        Запазване на собствеността

6.1     Всички доставени и монтирани стоки (агрегати, резервни части, аксесоари, консумативи и др.) остават собственост на сервиза до пълното им изплащане от Възложителя.

  1. 7.        Право на задържане на ремонтирания обект

7.1     Сервизът има правото на задържане върху ремонтирания обект за всички свои вземания към Възложителя, произтичащи от конкретната поръчка, включително, но не само, за неплатено възнаграждение, за направени разходи свързани с отказа на Възложителя да приеме ремонтирания обект в посочения в поръчката срок и др.

7.2     Това важи също и за вземания от предишни ремонтни поръчки, доколкото касаят същия Възложител и същия ремонтиран обект.

  1. 8.        Гаранция

8.1     Изпълнителят дава гаранция за извършените ремонтни-дейности и за монтираните резервни части в предвидения от закона срок.

8.2     Износващите се части имат ограничена гаранция, условията за която се определят от производителя на частите. С ограничена гаранция от 10 000 (десет хиляди) км. или 6 (шест) месеца (което настъпи първо) са покрити следните бързо износващи се детайли и манипулации:

-          електрически нажежаеми лампи, без газоразрядни;

-          спирачни дискове и накладки – предни и задни;

-          фрикционен диск на съединителя;

-          амортисьори;

-          всички видове филтри;

-          гуми;

-          запалителни свещи;

-          пера на чистачки;

-          геометрия на ходовата част;

-          регулиране на врати и капаци;

-          балансиране на колела, джанти и гуми;

Не се покриват от гаранцията промени, представляващи нормално и обичайно износване в резултат на употреба на съответната част.

8.3     Гаранцията представлява безплатно отстраняване на доказани дефекти в подходящ срок и по разумен начин. Ако отстраняването не е възможно или е свързано с прекомерно големи разходи, трябва да се предложи съответно подходящо обезщетение.

8.4     В случай че Възложителят предяви обоснована гаранционна претенция към Изпълнителя за некачествено извършен ремонт, Възложителят трябва да достави автомобила за своя сметка и на собствен риск в сервиза на Изпълнителя. Ако преместването и доставянето на автомобила в сервиза на Изпълнителя е обективно неосъществимо от Възложителя, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя за това обстоятелство. Тогава Изпълнителят може:

-          да достави ремонтирания обект за своя сметка и риск; или

-          да изиска гаранционния ремонт от друг сервиз, до който преместването от Възложителя е уместно; или

-          да предложи съответно обезщетение.

8.5     Гаранциите, дадени от производителя, не се ограничават от предходните разпоредби.

  1. 9.        Обезщетение

9.1     Изпълнителят отговаря за всички виновно причинени щети във връзка с изпълнението на възложения ремонт. Тази отговорност обхваща само непосредствените щети, причинени на Възложителя от служители на сервиза на Изпълнителя.

9.2     Отговорността по Закона за защита на потребителите остава незасегната.

9.3     Сервизът не носи отговорност за намиращите се в автомобила предмети, които не са част от него, освен ако са приети изрично с отделен приемо-предавателен протокол за съхранение.

  1. 10.     Място за изпълнение

За място на изпълнение на поръчката се приема базата на сервиза на адрес: София 1582, Жк. Дружба 1, ул. Амстердам 8

Телефони 

Станислав Цончев
Call +359 887260560
Управител

Петя Димитрова
Call +359 88 787 1330 Мениджър клиенти

 

Facebook  

Обслужваме клиенти от цялата страна

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440